Gendergelijkheid

Gelijke kansen worden niet van de ene dag op de andere gerealiseerd. Ook het VSOA voert al jaren een gelijk kansenbeleid in het belang van zowel zijn leden als zijn personeel binnen de vakbeweging. Zo werd al in 1993 de cel vrouw en gezin opgericht. Intussen maken de termen gendermainstreaming en gendergelijkheid deel uit van het beleid. Het VSOA was een voorloper op dit gebied. Ook in zijn statuten is er aandacht voor gendergelijkheid. Het VSOA heeft daarom beslist om de naam van zijn werkgroep te wijzigen in "gendergelijkheid".
Externe link : Raad van gelijke Kansen

In september 2004 werd het Handvest voor Gendermainstreaming ondertekend door de drie vakbonden van België (ACLVB, ABVV en ACV). In dit handvest verklaren zij gelijkheid na te streven voor mannen en vrouwen, een evaluatie te maken, de voornaamste knelpunten op te sporen en actieplannen op te stellen.

Volgens het woordenboek van Dale betekent “gender” geslacht of sekse en het geheel van sociale en culturele kenmerken van een sekse. Volgens de Raad van Europa betekent gendermainstreaming het (re-)organiseren van beleidsprocessen. De actoren die doorgaans het beleid vorm geven, bouwen een genderperspectief in het beleid in.

Gendermainstreaming betekent dus eigenlijk dat het beleid en de procedures zo veranderd worden dat systematisch rekening gehouden wordt met de mogelijke verschillen in levenspatronen en situaties van mannen en vrouwen.

Doelstellingen cel gendergelijkheid

 • gendergelijkheid onderzoeken in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, de knelpunten aanduiden en oplossingen voorstellen aan de bevoegde instanties;
 • gendergelijkheid onderzoeken binnen de vakbond;
 • het VSOA vertegenwoordigen in de Raad van Gelijke Kansen;
 • Europese Richtlijnen onderzoeken betreffende Gendermainstreaming.


Gendergelijkheid in de maatschappij en op de arbeidsmarkt

Gezinsvriendelijke maatregelen onderzoeken.

De gezinnen zijn minder stabiel, meerdere vormen van samenleving zijn mogelijk, waardoor andere problemen zich voordoen.

De cel heeft onder andere reeds gewerkt rond thema’s als kinderopvang, opvang van oudere familieleden, de toestand in de rusthuizen, de situatie van vrouwen van +50 en + 60 en informatie verspreid over geweld in het gezin en de te volgen stappen.

Wat betreft de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt hebben we moeten vaststellen dat:

 • er te weinig aandacht is voor laaggeschoolde vrouwen;
 • het profiel bij aanwerving dikwijls het profiel is dat past bij een man;
 • het “glazen plafond” nog steeds bestaat. Dit houdt in dat het aantal vrouwen in hogere functies nog altijd een minderheid is;
 • 90 % van de deeltijdse werknemers vrouwen zijn, die dikwijls werken in een ongunstig regime werken voor het latere pensioen;
 • bij werkloosheid de uitkering nog altijd geen individueel recht is. Hierover hebben we voorstellen geformuleerd en overgemaakt aan de bevoegde instanties. De sociale zekerheid moet gewijzigd worden.


Gendergelijkheid binnen de vakbond

Op syndicaal vlak hebben we nagegaan hoeveel vrouwen leidinggevende functies bekleden, en dit op elk niveau.
Om de aanwezigheid van vrouwen te bevorderen in leidinggevende functies, hebben we volgende aandachtspunten voorgesteld:

 • vergaderingen gedurende de dag houden.
 • begin- en einduur van de vergaderingen vooraf bepalen.
 • geen vergaderingen op woensdagnamiddagen organiseren.
 • de belangrijkste punten in het begin van de vergadering bespreken.
 • vrouwen aanzetten om meer vorming te volgen.
 • gedecentraliseerde en gespreide vorming geven (niet op opeenvolgende dagen).

Jaarlijks maken we een evaluatie op over de gendergelijkheid en geven we raadgevingen hoe we gendermainstreaming kunnen bevorderen.

Wat vragen we nu?

 • We vragen aan de voorzitter, de secretaris-generaal en aan het directiecomité het actief beleid verder te zetten om meer vrouwen te hebben in leidinggevende functies.
 • We wensen geen quota voor vrouwen. De meest geschikte persoon moet de plaats krijgen.
 • We dringen erop aan een jaarlijkse evaluatie op te stellen en de gegevens door te spelen aan de cel gendergelijkheid, die de cijfers zal evalueren en bijkomende voorstellen zal formuleren naar het directiecomité.
 • We dringen er ook op aan dat tijdens alle vormingsdagen gesproken wordt over gendergelijkheid.
 • We vragen genderaandacht bij alle onderhandelingen zowel van de sociale partners als van de overheid.


Wat zijn onze toekomstige doelstellingen en acties?

 • Bespreken van de individualisering van de sociale zekerheid
 • de deeltijdse arbeid
 • een vormingsdag / colloquium organiseren in verband met gendermainstreaming.

Heb je ideeën ter bevordering van de gendergelijkheid in het algemeen of over deeltijds werk, sociale zekerheid… stuur dan een e-mail ter attentie van Lily Kerrinckx naar vsoa@vsoa.eu.

Lily KERRINCKX
Voorzitster Werkgroep gendergelijkheid

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten